ឯកអគ្គរាជទូតថៃរំពឹងថានិស្សិតកម្ពុជានឹងរៀនភាសាថៃបានស្ទាត់ជំនាញ

ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្ងៃនេះ ០៩ ០១ ២០១៩ (៤) ឯកអគ្គរាជទូតថៃរំពឹងថានិស្សិតកម្ពុជានឹងរៀនភាសាថៃបានស្ទាត់ជំនាញ។(ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្ងៃនេះ ០៩ ០១ ២០១៩) Posted by SEATV News Today on Wednesday, January 9, 2019