ប្រសាសន៍លោកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអំពីកម្មវិធីទស្សនាចរណ៍សិក្សា

បណ្ឌិតឈុន​ វណ្ណះ ប្រសាសន៍លោកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាននៃសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអំពីកម្មវិធីទស្សនាចរណ៍សិក្សាក្លាហាន៩។#RoadshowAcademy #Klahan9 Posted by Klahan9 on Saturday, September 29, 2018